Poem

Excerpt of poem by J. Roscoe Hurst

Yukon Archives, Pamphlet 1992-116